Ogłoszenie o zamówieniu

                       

…………………………………………..

miejscowość ,data

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na Dostosowanie łazienki w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy nr 2

Adres  62-200 Gniezno , ul. Powstańców Wlkp. 16.

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na dostosowaniu istniejącej łazienki w internacie SOSW nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych  zgodnie z następującą specyfikacją:

               

 1.  

Lp.

Robocizna i materiały

Ilość

1

Prace rozbiórkowe

 

 

Skuwanie starych płytek

158m2

 

Wyburzanie ścian

15 m2

 

Demontaż urządzeń i armatury łazienkowej

Toalety

Pisuary

Umywalki

Prysznice

baterie

 

4 szt

2 szt

6 szt

3 szt

6 szt

 

Demontaż kabin

3szt

 

Wywóz gruzu

 

2

Prace instalatorskie

 

 

Wykuwanie bruzd w ścianach pod kanalizację pod kanalizację

30 mb

 

Przerobienie podejść wody i kanalizacji do pisuarów

2 szt.

 

Dostosowanie instalacji do umywalek, kompaktów i prysznicy

10 szt

 

Montaż brodzików

4 szt

 

Montaż nowego sprzętu i armatury

12 szt

3

Prace remontowo – malarskie i glazurnicze

 

 

Wykucie otworu na nowe drzwi przez ścianę nośna budynku

2 m2

 

Zabudowa z płyty gips - karton

15,5 m2

 

Prostowanie – tynkowanie ścian pod płytki

113 m2

 

Wyrównanie posadzki po skuwaniu płytek

51 m2

 

Montaż nowych futryn i drzwi

2 szt

 

Ułożenie płytek na ścianach i podłodze

158 m2

 

Montaż naświetlenia między toaletami ( Fix PCV)

 

 

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod lampy i wentylatory

5 szt

 

Szpachlowanie  i malowanie ścian i sufitów nad plytkami

98 m2

 

Montaż lamp, wentylatorów i osprzętu elektrycznego

5 szt

 

Montaż luster

3 szt

 

Wykonanie kabin toalet z płyty meblowej

4 szt

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 2. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie, ul. Powstańców Wlkp. 16 , 62-200 Gniezno  lub wysłana mailowo na adres  sekretariat@sosw2.gniezno.pl   - do dnia   21 września 2018r.   do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

 

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo oraz na stronie www Ośrodka

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu Magdalena Wrzesińska – dyrektor SOSW nr 2 adres e-mail  sekretariat@sosw2.gniezno.pl telefon   61 424 5711

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

 

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………….………………………………….

adres e-mail: ………………………………….………………………………………

 

odpowiadając na zapytanie na   „ Dostosowanie łazienki w internacie SOSW nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych”  dla  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie

 

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ………………………………………

 

 1. Gwarancja: ……………………………………………….

 

 1. Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:
 • cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
 • spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
 • uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
 • uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 • posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 • zrealizuję przedmiot umowy w terminie …… dni od  dnia złożenia zamówienia.

 

 

 

…………………………………..                                                                                       …...................................................................................  

(Data i miejsce)                                                                                                   (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

…………………………………..                                                                                       …...................................................................................  

(Data i miejsce)                                                                                                   (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

Nazwa  oferenta

 

Dane kontaktowe:

adres:

tel.:

adres e-mail:

 

 

NIP

 

REGON

 

Wartość przedmiotu zamówienia:

cena netto, cena brutto oraz podatek VAT – wyrażone słownie i liczbowo

 

Cena :

- cena netto: …………………………………. (słownie: ……………………………………………)

- VAT ………%: ……………………………………(słownie: ……………………………………………)

- cena brutto: …………………………………. (słownie: ……………………………………………)

termin wykonania:

Dodatkowe wymagania:…………

 

„Zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń”

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON_logo

pliki do pobrabnia: 
ZałącznikWielkość
Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx8.15 KB