Ogłoszenie o zamówieniu

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie                                      Gniezno, 27 listopada 2015r

Ul. Powstańców Wlkp. 16

62-200 Gniezno

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń w Internacie SOSW nr 2 – przeniesienie szkoły nr 14.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Dane adresowe wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Firma Handlowo Usługowa ROBEX

Robert Waliński

Ul. Sienkiewicza 19/4

62-200 Gniezno

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po ocenie wg kryterium cena oferty brutto – 100 % otrzymała najwyższą liczbę punktów – 100 punktów. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamiam o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

W imieniu zamawiającego

Magdalena Wrzesińska

Dyrektor SOSW nr 2

 

 

===================================================================================================================================      

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie

Ul. Powstańców WLKP. 16

62-200 Gniezno

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert ; przetarg nieograniczony

Adaptacja pomieszczeń w Internacie – przeniesienie szkoły nr 14

 

 
Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1.

BUD-MIX – Michał Nowaczyk

PPHU

Arcugowo 8

62-220 Arcugowo

281 544,71

2.

FACH BUD

Paweł Szymkowiak

Strzeszki 9

63-000 Środa Wlkp.

349 783,06

3

Z.P.H Mostostal Stolbud Sp. Z o.o

Ul. Poznańska 41

62-400 Słupca

368 890,28

4.

Zakład Ogólnobudowlany

Mirosław Jarzembowski

Ul. Nowa 45

62-220 Niechanowo

221 112,52

5

Instalatorstwo Sanitarne

Roboty Budowlane

Kazimierz Tchorzewski

Ul. Świerkowa 16

62-200 Gniezno

350 069,07

6.

FHU Daniel Bartczak

Kiszewy 12

62-740 Tuliszków

471 971,22

7

NORMAX Janusz Norkiewicz

Ul. Południowa 32

62-005 Promnice

178 990,00

8

FHU ROBEX

Robert Waliński

Ul. Sienkiewicza 19/4

62-200 Gniezno

174 830,00

 

 

Doorota Bartoszak

Główny Księgowy

 

 27 listopada 2015r

                                                                                                                                    Magdalena Wrzesińska

                                                                                                                                     Dyrektor SOSW nr 2

 

 

 

 

================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gniezno, dnia 23.11.2015

 

W odpowiedzi na nadesłane zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie w porozumieniu z Głównym Specjalistą ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie informuje:

- najważniejszym dokumentem dotyczącym zamówienia publicznego „Adaptacja pomieszczeń w internacie SOSW nr 2 – przeniesienia szkoły nr 14 jest ogłoszenie;

- termin wykonania zamówienia 15.02.2016r. (ogłoszenie)

-wymagane dokumenty zgodne z ogłoszeniem

-Rozdział II pkt.5 – zostaje unieważniony.

Zamawiający nie wymaga sporządzenia kosztorysu szczegółowego wskazanego w w/w punkcie.

 

==================================================================================================================

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sosw2.gniezno.pl

 

Gniezno: Adaptacja pomieszczeń w internacie SOSW nr 2 - przeniesienie szkoły nr 14
Numer ogłoszenia: 306476 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 , ul. Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4245711, faks 061 4245728.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń w internacie SOSW nr 2 - przeniesienie szkoły nr 14.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia polega w szczególności na: 1. Robotach rozbiórkowych: a)wyburzeniu ścian pomiędzy pomieszczeniami; b)skuciu płytek ceramicznych ze ścian i podłogi; c)demontażu armatury łazienkowej; d)wywiezieniu i utylizacji gruzu. 2. Robotach instalatorskich: a)przerobieniu podejść wody i kanalizacji do przyborów; b)wykonaniu nowej kanalizacji do muszli ustępowych; c)montażu nowych przyborów i armatury; d)montażu systemu kabin sanitarnych wys. 2020 mm montowanych z prześwitem 15 cm nad posadzką(w tym drzwi szer.800 mm) 3. Robotach malarskich: a)uzupełnianiu tynków; b)szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów. 4. Ułożeniu płytek ceramicznych na ścianach i podłodze. 5. Wymianie wykładziny rulonowej PCV. 6. Robotach instalacyjnych elektrycznych: a)wykonaniu nowej instalacji zasilającej pietra; b)wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w nowopowstałych pomieszczeniach szkolnych(instalacja gniazd i oświetlenia); c)montażu głównego wyłącznika prądu.

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie; ocenia spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu modernizacji lub remontu obiektu szkolnego o wartości co najmniej 30 000 zł, zrealizowanej w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosw2.gniezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Powstańców Wlkp.16 62-200 Gniezno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Powstańców Wlkp.16 62-200 Gniezno sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

pliki do pobrabnia: 
ZałącznikWielkość
Plik PRZEDMIAR ROBÓT zał. 7.docx21.78 KB
Microsoft Office document icon siwz.doc223 KB
Plik umowa zał 6.docx41.33 KB
Microsoft Office document icon zal_1.doc29 KB
Microsoft Office document icon zal_2.doc45.5 KB
Microsoft Office document icon zal_3.doc44.5 KB
Microsoft Office document icon zal_4.doc51 KB
Microsoft Office document icon zal_5.doc67.5 KB