PRZETARG NA ADAPTACJĘ PRACOWNI NAUKI ZAWODU ZWIĄZANEJ Z NOWYM WYPOSAŻENIEM

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: 

Adaptacja pracowni nauki zawodu związana z nowym wyposażeniem 

Biuletyn Zamówień Publicznych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 595444-N-2020 z dnia 14.10.2020 r. - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak 

Nazwa projektu lub programu: "Mój zawód - moja przyszłość" RPWP.08.03.01-30-0007/19 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub  działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.  22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki  (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie  postępowania Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich  siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii  Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, krajowy numer identyfikacyjny 000000000,  ul. Powstańców Wlkp. 16 , 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 245 711,  e-mail sekretariat@sosw2.gniezno.pl, faks 614 245 728. 

Adres strony internetowej (URL): www.sosw2.gniezno.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie  są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w  przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii  Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie  za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez  każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych  zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem  (URL) Nie, www.sosw2.gniezno.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.sosw2.gniezno.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie, adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie,  Inny sposób: - 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak,  Inny sposób: - 

Adres: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W GNIEŹNIE, ul. Powstańców Wlkp. n16,  62-200 Gniezno 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są  ogólnie dostępne Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pracowni nauki zawodu związana z nowym  wyposażeniem 

Numer referencyjny: SOSW.272.1.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub  określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie  zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty  budowlane polegające na wykonaniu prac adaptacyjnych pracowni związanych z nowym wyposażeniem w budynku  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Gnieźnie: 1) w  pomieszczeniu pracowni krawieckiej - wykonanie podłogi i instalacji elektrycznych, 2) w pomieszczeniu pracowni  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - wykonanie podłogi, w ramach projektu "Mój zawód – moja przyszłość” RPWP.08.03.01-30-0007/19. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Pracownia krawiecka:  Podłoga – 120 m² - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, - wyrównanie i wygładzenie masami  samopoziomującymi, - położenie posadzki z wykładzin PCV bez warstw izolacyjnych z wywinięciem na ściany.  Instalacja elektryczna - demontaż opraw świetlówkowych (30 szt), gniazd wtyczkowych (28 szt), przewodów  kablowych (450 m), - montaż wraz z podłączeniem gotowych opraw świetlówkowych (30 szt), podłoża gniazd  wtyczkowych (12 szt)gniazd wtyczkowych (16 szt), listew ściennych (74 m), kabli (450 m), skrzynek i rozdzielnic  skrzynkowych (1 szt). Pracownia montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Podłoga – 90 m² - rozebranie posadzki drewnianej (60 m²), zerwanie posadzki cementowej (30 m²), - izolacje posadzki, - położenie  posadzki betonowej z impregnacją. Szczegółowy opis w załączonym przedmiarze robót stanowiące załączniki do  SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) organizację  terenu budowy; 3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji,  niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 4) uporządkowanie terenu budowy. Przedmiot  umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami prawa i normami  oraz zgodnie z: 1) umową; 2) z dokumentacją techniczną; 3) SIWZ; 4) należytą starannością, warunkami  technicznymi, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz  doświadczeniem zawodowym, poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami  Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane  swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Rozliczenie za wykonanie  przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu  faktury wraz podpisanym protokołem odbioru robót do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2 w Gnieźnie, ul. Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno. Z ramienia Powiatu Gnieźnieńskiego nadzór  inwestycyjny i merytoryczny będzie prowadził Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Odbioru  dokona powołana przez Dyrektora SOSW 2 komisja odbiorowa. Przed odbiorem wykonawca będzie zobowiązany do  przedłożenia wszystkich dokumentów odbiorowych, tj. dokumentacji powykonawczej w postaci przynależnych do  wykonanego zakresu rzeczowego aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, ocen higienicznych, itp.  atestów na materiały zabudowane, protokołów i pomiarów elektrycznych. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2  dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Termin przystąpienia zamawiającego do odbiorów w terminie 2  dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości wykonawcy do odbioru. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane  roboty budowlane na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót,  przez osoby upoważnione. Zamawiający określa maksymalny okres gwarancji na okres 60 miesięcy. Okres gwarancji  stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji po  wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonawcy z zamawiającym. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego  wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu  zamówienia. 1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby zaangażowane do  wykonywania robót budowlanych zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o  pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)  wykonujące czynności: prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu  zamówienia tj. - prace instalacyjne elektryczne (demontaż, montaż, naścienne, przypodłogowe i ścienne, przewody  kabelkowe), - prace montażowe podłóg (demontaż starej, wyrównanie, izolacja, posadzki, impregnacja). Wymóg ten  nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Prace objęte przedmiotem zamówienia  realizowane będą m.in. na wysokości, 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do  wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.1. czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie  potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.  Wykonawca każdorazowo w terminie 5 dni roboczych przedstawi zamawiającemu, na każde jego żądanie, wskazane  poniżej dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących  wskazane w punkcie 3.3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub  podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy  wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu  składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru  etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o  pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy  lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia  umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) Imię i  nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i  wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio  przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do  ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1) Z tytułu niespełnienia  przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  wskazane w punkcie 3.3.1 SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez  wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia  publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez  zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.1. SIWZ czynności.  2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,  zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0 

Dodatkowe kody CPV: 

 

Kod CPV
45311000-0
45311200-2
45400000-1
45111300-1
45453000-7
45430000-0

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: - Waluta: - (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa  całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt  3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub  okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z  odrębnych przepisów. Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia  tego warunku. Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, prawidłowo wykonał i ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji  elektrycznej, z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te  zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w  szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo  ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na  rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), warunek dotyczący posiadanych zdolności  technicznych i zawodowych, o których mowa w pkt. 5.3.1. pkt 3) SIWZ Wykonawcy muszą spełniać łącznie. W  przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach  określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Ocena spełniania ww  warunków będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i  dokumenty. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o  kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w  szczególności przedstawiając zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu  umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów określających w szczególności: 1) zakres  dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu oraz  wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu  zamówienia, 4) czy pomiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których  wskazane zdolności dotyczą. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy  Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: - III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,  ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O  KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

wykaz robót budowlanych potwierdzających, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienie na roboty budowlane, w  zakresie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej określonej w pkt. 5.3.1. ppkt 3) niniejszej SIWZ oraz  załączeniem dowodów, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr  5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są: 1) referencje, lub 2) inne dokumenty wystawione  przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. dokumentów  podmiotu trzeciego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postepowania oraz spełnienia, w zakresie, w  jakim wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1. dokumenty, z których wynika umocowanie do składania  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty). Jeżeli wykonawca działa przez  pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo; pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał  lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów  składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; w  przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących  wspólnie; 2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 3. aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 1) brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w  pkt. 5.2. SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ), 2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w  zakresie określonym w pkt. 5.3. SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), W przypadku wspólnego ubiegania się o  zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w  postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia; 4. Wykonawca powołujący się na zasoby innych  podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt. 5.2.  SIWZ dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w  pkt. 6.1.3 ppkt 1) SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów (o których mowa w art. 22a  ustawy Pzp), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentu (zobowiązania) – wzór załącznik nr 7 do  SIWZ (jeżeli dotyczy) musi jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu  udostępnianego, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu udostępniającego, przez wykonawcę, przy  wykonaniu zamówienia, c) okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot,  na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86  ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o  której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie  zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i  oceny ofert wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 5 dni  aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt  5.2. i 5.3. SIWZ. Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do złożenia  wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają  warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio  oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie. Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów  elektronicznych: Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie - Informacje dodatkowe: - 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie. Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców.  Przewidywana minimalna liczba wykonawców. Maksymalna liczba wykonawców. Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie 

zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu  zakupów: Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów  elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w  ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,  negocjacje z ogłoszeniem) Nie. Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy  będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie  połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

 

   Kryteria    Znaczenie   
 cena oferty    60,00
 okres gwarancji 20,00
 skrócenie terminu realizacji zamówienia   20,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia  negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o  sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu  konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje  nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie  oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie  kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania  dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń  informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości  postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia  publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy: 1. w stosunku do osób – zmiany osób reprezentujących / osób realizujących  przedmiot umowy, wskazanych przez wykonawcę w ofercie w skutek zmian organizacyjnych, niespodziewanych  zdarzeń losowych, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu czynności osób zatrudnionych na podstawie stosunku  pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod  warunkiem zagwarantowania przez wykonawcę wykonania przedmiotu umowy przez osoby dające rękojmię  należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. zmiany danych adresowych – w przypadku zmiany siedziby, 3. zmiany  terminów realizacji umowy, w przypadku zmian terminów wykonania umowy o dofinasowanie zawartej pomiędzy  Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 4. zaistnienia innej, niemożliwej do  przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze  stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 5. działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie  stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza  zdarzeniami zwykłymi - zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny  do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od  wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć,  któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w  części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. 6. wystąpienia dodatkowych robót na  podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 7. Wystąpienia robót zamiennych, jeżeli  ich wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu  zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  wynikającego z treści oferty, w szczególności w zakresie: - zaoferowanych materiałów – w przypadku gdy w trakcie  realizacji umowy nastąpi wycofanie z produkcji materiałów, a wprowadzenie zamienników nie spowoduje zmiany  parametrów świadczenia, - pojawienie się na rynku części, materiałów nowszej generacji, pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu  zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, a także podniesienie  bezpieczeństwa wykonywania robót, usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, - ujawnienie w trakcie robót  potrzeby przeprowadzenia ich w innej wymaganej w danych warunkach metodzie (technologii) czy przy użyciu  innych materiałów. 8. Jeżeli zmiana o której mowa w ppkt 16.2.7. SIWZ wymaga zmiany specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych  zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany przedmiaru i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga  akceptacji obu stron. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę  zawierającego: – opis propozycji zmiany, – uzasadnienie zmiany, – opis wpływu zmian na harmonogram robót i  termin wykonania umowy oraz uzyskanie zgody Zamawiającego. 9. Wysokości wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania  umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość  należnego podatku, b) wystąpienia dodatkowych robót na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1  pkt 2 ustawy Pzp. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.10.2020, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg  nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie. Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania  środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

pliki do pobrabnia: