Regulamin funkcjonowania placówki podczas pandemii 
od 1 września 2020r.

Regulamin opracowano w oparciu o Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych 
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 
w Gnieźnie oraz w szkołach wchodzących w jego skład: Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz dokonuje pomiaru temperatury. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas 1-3 mogą wchodzić do szkoły wejściem od strony parkingu w godzinach od 7.45- 8.15 zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekun wchodzi do strefy bezpieczeństwa, uczeń samodzielnie lub pod opieką pomocy nauczyciela udaje się na zajęcia lekcyjne, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). uczniowie klas 4-8 oraz szkoły branżowej wchodzą do szkoły, wejściem głównym, zachowując zasady bezpieczeństwa – odległość 1,5m od kolejnego ucznia 
i pracownika szkoły. Uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy wchodzą do szkoły wejściem do budynku warsztatów szkolnych. Po godzinie 8.30 wejście tylko głównym wejściem, przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). osoby trzecie zgłaszają potrzebę wejścia do szkoły telefonicznie lub przy drzwiach wejściowych głównych oczekują zgłoszenia się pracownika szkoły. Niedopuszczalne jest wejście na teren szkoły bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu pracownikowi szkoły. Kontaktowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów następuje za pomocą technik komunikacji na odległość. Szkoła posiada termometry bezdotykowe i dokonuje się pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły. Dezynfekowanie termometru następuje po użyciu  go w danej grupie. Wskazanie termometru powyżej wartości 37,5 powoduje brak możliwości wejścia na teren placówki. W przypadku ucznia nieletniego zawiadamia się rodziców/opiekunów, a ucznia  umieszcza się w izolatorium do czasu odebrania przez osobę dorosłą. Wskazanie termometru na poziomie 37,0 skutkuje objęcie ucznia cogodzinnym pomiarem temperatury. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie zawiadamia telefonicznie dyrektora lub bezpośredniego zwierzchnika, który decyduje o  odizolowaniu ucznia w pomieszczeniu na parterze  budynku internatu , zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Sekretariat placówki niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Do czasu ich przybycia opiekę nad odizolowanym uczniem sprawuje higienistka szkolna. W czasie przerw obowiązuje wyjście wszystkich uczniów na zewnątrz budynku. Uczniowie klas 1-3 przebywają na placu zabaw . Uczniowie klas 4-8 oraz szkoły branżowej w czasie przerwy przebywają na patio szkoły,  a uczniowie klas przysposabiających na boisku asfaltowym. Szczególnie w miejscach wspólnych  należy ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły i w budynku szkoły oraz unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. W sytuacji deszczowej i wietrznej pogody lub niskiej temperatury na zewnątrz uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie szkoły podstawowej z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w czasie przerw przebywają w swoich salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia, z wyjątkiem przerwy obiadowej, podczas której korzystający z posiłków udają się do szkolnej stołówki według wyznaczonego harmonogramu. Uczniowie klas 4-8 zgodnie z harmonogramem: uczniowie z sal nr 20, 31, 16, oraz świetlicy przebywają na górnym korytarzu i hallu przy wejściu. Uczniowie z sal nr 14, 13, 10 i 9 pozostają na dolnym korytarzu. Uczniowie szkoły branżowej i przysposabiającej przebywają na swoich korytarzach. Sale lekcyjne powinny być zamknięte, a opiekę sprawują nauczyciele dyżurni. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel w klasach 1-3 oraz w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym organizuje przerwy dla swoich uczniów w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. W regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych znajdują się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. W regulaminie biblioteki szkolnej znajdują się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczniowie mogą przynosić do szkoły własne butelki z wodą, pamiętając, by nie udostępniać ich innym uczniom.  Nieobecność w szkole ucznia lub pracownika powyżej 14 dni skutkuje obowiązkiem  złożenia oświadczenia o braku kontaktu z osobami zarażonymi/ chorymi/ izolowanymi lub o nieprzebywaniu w strefie zagrożonej Covid 19. II  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. Należy bezwzględnie przestrzegać, by wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki ochronne, ważne by osoby wchodzące do szkoły miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. W szkole obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ III Kuchnia i stołówka szkolna Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, m.in  odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. Korzystanie z posiłków powinno odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym – stołówka  szkoły, co zapewnia prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków i spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków obowiązkowe  jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku trudności organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie posiłków bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną – pracownika kuchni. IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. W budynku internatu na parterze znajduje się pomieszczenie, w którym zorganizowano izolatkę dla osób z zaobserwowanymi objawami chorobowymi. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni wirusem Covid 19. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. V  Postanowienia końcowe Wszystkich pracowników szkoły obowiązują szczególne zasady dbałości o bezpieczeństwo własne i uczniów szkoły. W tym celu należy zwracać uwagę uczniom, by myli ręce przy wejściu do budynku szkoły, przy wyjściu z toalet, przed spożywaniem posiłków oraz po zakończonych zajęciach wychowania fizycznego. Dyrektor placówki zaleca zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych wszystkim osobom przebywającym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Wychowawcy klas są obowiązani do zapoznania z regulaminem funkcjonowania szkoły 
w czasie pandemii wszystkich uczniów z danej klasy oraz ich rodziców/opiekunów. Nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej szkoły umieszcza regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Regulamin wchodzi w życie od 1 września 2020 r.
Załącznik: